طرح یا اثری برای نمایش وجود ندارد!

خرید و فروش انواع چراغ پیه سوز

نمایشگاه هنر ایران: نیاز انسان به غلبه بر تاریکی، استفاده از نور آتش و امکان جابجایی آن منجر به پیدایش ابزاری به نام چراغ شد. ابزاری که حمل و نقل آن آسان تر و مطمئن تر از مشعل باشد. نقاشی های رویت شده بر دیواره ی غار ها به خوبی این ادعا را اثبات می کند.

به این ترتیب می توان گفت، ابتدایی ترین شکل چراغ پیه سوز در این دوره ابداع شد. این چراغ به صورت ظرفی گود بود که درون آن را با روغن حیوانات پر می کردند. به طور کلی، چراغ پیه سوز متشکل از یک مخزن سوخت و یک فتیله گیر جداگانه است که در دو نوع سفالی و مفرغی تولید می شود.

از این رو، روغن ماهی، پیه حیوانات و مغز استخوان برخی از جانوران به عنوان سوخت این چراغ مورد استفاده قرار می گرفت. در دوره های بعد و با استخراج روغن دانه های گیاهی از روغن زیتون، کنجد و گردو نیز به این منظور استفاده می شد.

چراغ پیه سوز. ] چ َ / چ ِ غ ِ [ (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نوعی چراغ روغن چراغی . چراغی که سوخت آن از روغن پیه بود. قسمی چراغ دارای فتیله ی پنبه ای که فتیله ی آن درون روغن پیه باشد و با شعله ای کم نور سوزد و دود از آن خیزد. ابتدایی ترین نوع چراغ که از گل یا سنگ به شکل ظرفی ساخته روغن در آن ریزند و فتیله ی پنبه ای درون روغن گذاشته یک سر فتیله را بیرون گذارند و آن را روشن کنند. قسمی چراغ روغنی که بیشتر در حمام ها یا قنات ها و معادن روشن کنند.