نمایشگاه هنر ایران

توسعه پایدار در فرش

نمایشگاه هنر ایران: توسعه پایدار در فرش بر اساس آمار در سال 74بیشترین سهم صادرات در ایران مربوط به فرش بوده است. گرچه این آمار امروزه کاهش چشمگیری داشته اما از ارزش و جایگاه فرش ایرانی کاسته نشده است. برای شناخت بیشتر جایگاه فرش ایران همچنین میتوان گفت که در اکثر موزه های معروف دنیا […]