نمایشگاه هنر ایران

توسعه پایدار در فرش

نمایشگاه هنر ایران: توسعه پایدار در فرش بر اساس آمار در سال 74بیشترین سهم صادرات در ایران مربوط به فرش بوده است. گرچه این آمار امروزه کاهش چشمگیری داشته اما از ارزش و جایگاه فرش ایرانی کاسته نشده است. برای شناخت بیشتر جایگاه فرش ایران همچنین میتوان گفت که در اکثر موزه های معروف دنیا […]

تهیه لوازم بسته بندی فرش

نمایشگاه هنر ایران: تهیه لوازم بسته بندی فرش در گذشته های دور تا به امروز انواع فرشهای دستبافت یکی از مهمترین تولیدات و صنایع دستی بوده و به عنوان سرمایه و کالای اساسی، نقش مهمی در تجارت داشته است و در طول تاریخ توسط بازرگانان به سرزمین و کشورهای دیگری انتقال داده است. شاید بتوان […]