نمایشگاه هنر ایران

معرفی رشته کارگردانی و تعداد واحد آن

نمایشگاه هنر ایران: معرفی رشته کارگردانی و تعداد واحد آن کارگردانی را شاید مهم‌ترین بخش تولید هر فیلم دانست. کارگردان مسئول اصلی ساخت فیلم است. مهم‌ترین کاری که یک کارگردان انجام می‌دهد، حفظ موضوع اصلی فیلم در طول مراحل پیش تولید، تولید و پس از تولید است. در واقع کارگردانی شامل برنامه ریزی ساخت فیلم، […]