نمایشگاه هنر ایران
نمایشگاه هنر ایران

نکات کلی درمورد تولید فرش

نمایشگاه هنر ایران: نکات کلی درمورد تولید فرش

مبانی رنگ

از ترکیب کردن سه رنگ اصلی زرد، قرمز و آبی خاکستری بسیار تیره ای حاصل میشود. به این نوع ترکیب رنگ، ترکیب کاهشی گفته میشود.
ـ از مخلوط کردن دو رنگ اصلی یک رنگ درجه دوم ساخته میشود.
ـ از مخلوط کردن یک رنگ اصلی با یک رنگ درجه دوم، یک رنگ درجه سوم به دست می آید.
ـ در چرخۀ دوازده رنگ هر دو رنگ روبه روی هم به عنوان دو رنگ مکمل محسوب میشوند که از ترکیب شدن آنها با یکدیگر، خاکستری بسیار تیره ای به دست می آید.

کنتراست کمیت (وسعت سطح)
کنتراست کمیت مربوط به رابطه متقابل دو یا چند سطح رنگین از نظر وسعت است. در این کنتراست رابطۀ بزرگی و کوچکی سطوح رنگین نقش اصلی را بازی می کند. زیرا نسبت بزرگی سطح رنگ ها با یکدیگر می تواند در ایجاد رابطه هماهنگ میان آنها مؤثر باشد. به طوری که از نظر بصری هیچ کدام  نسبت به دیگری برتری خاصی نداشته باشد.
در ایجاد کنتراست کمیت دو عامل نقش اساسی دارند:
1- میزان درخشش و خلوص رنگ
2- میزان بزرگی سطح یا لکه رنگی.
میزان درخشش رنگ ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. یعنی برخی از آنها تیره تر از  برخی  دیگر هستند و همین موضوع مبنای ایجاد تناسب میان سطوح رنگی براساس میزان درخشش  آنهاست. گوته (1832ـ   )1749شاعر، فیلسوف و رنگ شناس سدۀ نوزدهم برای میزان روشنی رنگ ها اعدادی را پیشنهاد کرده است. واقعیت این است که ارزش های عددی که گوته برای رنگ ها پیشنهاد کرده است از قطعیت کافی برخوردار نیستند. به همین دلیل نباید مبنای هر نوع رنگ بندی آثار هنری تلقی شوند. زیرا هنرمندان معمولاً ترکیب های رنگی خود را براساس اعداد و ارقام به وجود نمی آورند. بلکه همه چیز بستگی به احساس درونی، توانایی، مهارت و تجربه هنرمند دارد. با این وجود اعداد پیشنهادی گوته را جهت اطلاع در اینجا ذکر می کنیم:
زرد  / 9نارنجی  / 8قرمز  / 6سبز  / 6آبی  / 4بنفش 3
بنابراین ارزش های عددی رنگ های مکمل نسبت به یکدیگر به شرح ذیل است:
زرد به بنفش=  3:9
بنابراین وسعت سطح متناسب دو رنگ زرد و بنفش برابر  1به  3است. یعنی وسعت سطح رنگ بنفش  بایستی  3برابر وسعت سطح رنگ زرد باشد تا از نظر تأثیر بصری با آن هماهنگ باشد .

نارنجی به آبی=  4 :    8
بنابراین وسعت سطح متناسب دو رنگ نارنجی و آبی برابر  1به  2است. یعنی وسعت سطح رنگ آبی  بایستی  2برابر وسعت سطح رنگ نارنجی باشد تا از نظر تأثیر بصری با آن هماهنگ شود .
قرمز به سبز  = 6 :  6
بنابراین وسعت سطح متناسب دو رنگ سبز و قرمز برابر  1به  1است. یعنی لازم است رنگ های  قرمز و سبز برای ایجاد تأثیر بصری هماهنگ از وسعت سطح برابری برخوردار باشند .
برای ایجاد شدت کنتراست کمیت، هرچه وسعت سطح یکی از رنگ ها از رنگ های دیگر بیشتر باشد،میزان تأثیرگذاری و قدرت بصری کنتراست وسعت سطح رنگ افزایش می یابد. زیرا هر دو شدت درخشش و رنگ یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. چنانچه یک لکه رنگ تیره در میان رنگ های روشن قرار گیرد برای جلوه گری نیاز به سطح بزرگ تری دارد. در حالی که یک لکه رنگ روشن برای جلوه کردن در میان رنگ های تیره به وسعت سطح کوچک تری نیاز دارد.

طرح های فرش ایران
حاشیه
طرح بته
طرح هراتی
طرح درختی
طرح گلدانی
طرح محرابی
طرح باغی
طرح درختی و قاب قابی
طرح جانوری
طرح هندسی
طرح ترنجی
طرح گلدار

نقش های مختلفی در مناطق گوناگون ایران در بافت گلیم ها به کار گرفته می شوند که براساس ویژگی های آن مناطق معانی متفاوتی داشته و گونه های مختلفی دارند.:با توجه به تنوع مواد اولیه و کاربرد آن درمناطق مختلف،  به طور کلی برای بافت انواع گلیم، ضخامت پود (خامه) را دو برابر ضخامت چله انتخاب می کنند، که می تواند با چشم و از طریق مشاهده  هم انجام شود.

انواع نخها (پنبه، پشم و ابریشم ) از نظر کیفیت و مشخصات آنها
نخ های مناسب برای گلیم بافی از الیاف پنبه ای، پشمی و ابریشمی مرغوب تهیه می شوند. در این صورت دارای استحکام بوده و اگر پشم و ابریشم رنگرزی شده باشند، دارای رنگ یک دست بوده و در اثر تماس با آب، رنگ پس نمی دهند.خامه های حاصل از پشم دباغی سست بوده و استحکام ندارد و زود پاره می شود. و هنگام بافت الیاف از رشته جدا شده و می ریزد. همچنین به دلیل تأثیر مواد شیمیایی دباغی، زبری قابل توجهی دارد. این خامه ها را برای سهولت در ریسندگی، به مواد نفتی (گازوئیل) آغشته می کنند. برای همین از آنها بوی مواد نفتی متصاعد می شود.نقوش زیلو علاوه بر هندسی بودن از تنوع بالایی برخوردار هستند:یکی از نقوشی که به عنوان یکی از نقوش اصلی در زیلوها مورد استفاده قرار گرفته است نقشی است با نام « کله مداخلی» که به دو صورت ساده و چشم دار بافته می شود.نقش « برگ بیدی» از نقوش گیاهی در زیلوهاست. گلبرگ های گل در چهار گوشه مربع میانی  ترسیم شده اند. این نقش نیز با تغییراتی به نقش « چیتی» تبدیل شده است.یکی از پرکاربردترین نقوش در زیلوها نقشی با نام « چرخ دونه بری» است. این نقش شباهت کامل با « چرخ دونه بری» که یکی از ابزار اصلی در مراحل بافت زیلو است دارد. از کنار هم قرار گرفتن  این نقش، نقش دیگر با نام نقش « مور» به وجود آمده است. نقش « گره،» یکی از پیچیده ترین نقوش زیلوهاست و اغلب در زیلوهای محرابی استفاده می شود.
این نقش در هنرهای دیگر منطقه مانند معماری به وفور استفاده می شود و خود، ترکیبی از چند طرح است. ساختار کلی این نقش شامل نقش مربع به عنوان مرکز و چهار نقش « سرمه دان» در چهار جهت اصلی و چهار نقش دیگر در مابین نقش « سورمه دان» دارای ساختاری چلیپایی است.

با بررسی نقوش زیلوها چند ویژگی محوری را می توان بر شمرد که در اغلب نقوش مشترک است  و سبب به وجود آمدن یک ساختار ویژه در این نقوش شده است:
1- شکل گیری تمامی نقوش در زمینه مربع
2- استفاده از خطوط شکسته در تمامی  نقوش
3- وجود یک نقش مرکزی در اغلب نقوش
4- ترسیم چهار خط در چهار جهت اصلی از نقش مرکزی در اغلب نقوش نقش سرو یکی دیگر از نقوش زیلوها است که اغلب در زیلوهای محرابی بافته می شود.

طول استاندارد ریشه در انواع قالیها:
ریشۀ فرش های چله ابریشمی در نهایت اتمام کار سرویس کاری باید 10سانت (برای فرش های نو بافت، کهنه با مصرف داخلی و صادراتی) باشد.ریشه های فرش های چله پشمی و پنبه ای نو بافت مصرف داخل حداکثر  10سانت و فرش های  صادراتی نو حداکثر  7ـ  5سانت، فرش های کهنه  5ـ 3سانتی متر است.

انواع مختلفی از دارهای قالی بافی عمودی وجود دارد که دسته بندی آنها با توجه به منابع قبلی و  اصطلاحات رایج محلی در قسمت های قبلی ذکر شده است. امروزه اما با توجه به جابه جایی های صورت گرفته در جغرافیای دارها و وجود مدل های مختلف  به نظر می رسد دسته بندی اشاره شده چندان گویا نباشد. به عنوان مثال از دار ثابت صرفاً با نام  دار فارسی یاد شده است و یا در منابع دیگر انواع دار گردان از لحاظ کاربرد به دار گردان ترکی و
دار گردان فارسی تقسیم بندی شده است. به نظر می رسد عنوان گردان، هر داری را که در زیردار  یا سردار آن از چرخ دنده استفاده شده باشد شامل می گردد، به نحوی که قابلیت چرخیدن حول  محورخود را دارا باشند.
یا انواع مختلف دارهای مرسوم به تبریزی شامل انواع چوبی گوه دار و یا چوبی و فلزی پیچ و  مهره دار بدون جک یا جک دار. این تنوع نام های دارها با توجه به پراکندگی بافت فرش در ایران  ً کاملا طبیعی به نظر می رسد.  با در نظر گرفتن نکات مشترک دارهای عمودی مانند استحکام لازم و غیره باید به این نکته توجه داشت  که هر نوع داری مناسب هر نوع چله کشی نیست و انتخاب نوع چله کشی در انتخاب نوع دار تأثیر دارد.

پایین کشی
در پودمان پنجم از کتاب « نصب دار، چله ریزی و بافت قالی» با انواع روش های پایین کشی آشنا  شده اید و چند روش متداول را فرا گرفته اید. پایین کشی در دارهایی که بر روی آنها چله کشی  فارسی به صورت چله دوانی و چله ریزی (دوخت ابتدای چله به زیر دار و گره زدن بر روی سر دار)  اجرا می شود را می توان به سه بخش تقسیم بندی کرد؛  شل کردن دسته های چله بر روی سر دار  هدایت مقدار لازم از قالی بافته شده به پشت دار و تثبیت آن بر روی زیر دار، به روش دلخواه  و مرسوم   گره زدن مجدد دسته های چله بر روی سر دار یادآوری می شود مراحل اولیه و پایانی پایین کشی یعنی مورد  1و  3در تقسیم بندی بالا، در  روش های مختلف یکسان است و تفاوت در مرحلۀ دوم یعنی تثبیت قالی بر روی زیر دار است که  روش دوخت و روش میخ و تخته را در کتاب درسی فرا گرفته اید.

اصول اساسی در چیدمان کالا
1- قبل از هر چیز، مسیر و جا برای چیدن از قبل مشخص باشد.
2- کالاها و مواد ناهمجنس و ناسازگار را در کنار هم نچینید.
3- قبل از جای گذاری بار، قفسه ها را خوب بررسی کنید که شکاف، تیزی یا ناهمواری نداشته باشد.
4- تمام مواد و کالا را در یک سطح صاف بچینید.
5- اجسام سنگین تر را نزدیک کف بچینید و اجسام و کالاهای سبک تر را در قفسه های بالاتر  انبار نمایید.
6- اصل مراجعه به کالا را رعایت نمایید کالاهای که همیشه مورد نیاز هست در نزدیک افراد و  انبار باشد.
7- هرگز ارتفاع چیدن را تا زیر سیستم های آبفشان ادامه ندهید.
8- از وسایل بالابر برای کالاهای سنگین یا انبارکردن در ارتفاع استفاده کنید.
9- هرگز روی صندلی، جعبه یا قفسه نایستید.
10- هرگز کالاها روی قفسه به سمت راهرو بیرون نیاید.
11- احتیاطات لازم را هنگام بسته بندی و باز کردن بسته ها به عمل آورید.
12- موقع بسته بندی بار با طناب یا هر وسیله دیگر و در نهایت انبار کردن آن، بار را زیاد محکم  یا زیاد شل نبندید.

نکات مهم و حداکثر بهرهوری از فضای انبار
1- استفاده حداکثر از فضای بالای سر
2- استفاده از فضای خارج ساختمان
3- رعایت اندازه اجناس
4- انبار کردن عمودی
5- رعایت فاصله مناسب قسمت ها
6- در نظر گرفتن زمان مصرف کالاها
7- در نظر گرفتن محل مناسب برای اندازه گیری

بسته بندی
در صنعت هدف از بسته بندی کالاها این است که هم زمان نگهداری آنها افزایش یابد و هم به طور  کلی  از  خطر  عوامل  فساد  درونی  و  بیرونی  حفظ  شود.  بسته بندی  محافظی  است  که  سلامت  کالای محتوی خود را پس از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید. از طرفی بسته بندی علاوه بر  حفاظت و سهولت در جابه جایی وظیفه شناسایی کالا به خریدار را نیز بر عهده دارد و مانند پل  ارتباطی میان خریدار و کالا است.

اصول شمارهگذاری کالا در انبار
برای مشخص کردن محل اجناس در انبار باید راهروها و قفسه ها شماره گذاری شوند. این شماره ها  محل اجناس در انبار است و کارت راهنمایی کالا در انبار که معمولاً به صورت کاردکس تنظیم  می شود، ثبت می گردد. اغلب در شماره گذاری قفسه های انبار، شماره های زوج را برای قفسه های  سمت راست و شماره های فرد را برای قفسه های سمت چپ اختصاص می دهند بنابراین محل جنس در مثال 03ـ  Bـ  04به ترتیب زیر خواهد بود:
03: شماره قفسه
B: دومین طبقه از قفسه (معمولاً طبقات هر قفسه از پایین به بالا با حروف تعیین می شوند)
04: چهارمین قسمت از دومین ردیف قفسه
کارت راهنمای انبار را نیز معمولاً بر حسب نام کالا مرتب می کنند تا با مراجعه به آن محل استقرار  کالای مورد نظر به راحتی معلوم شود. در صورتی که در انبارهای بزرگ، برای نگهداری کالا از راهروها  هم استفاده شود، راهروها را با کد یک رقمی قبل از شماره قفسه در کارت راهنمای کالا نشان  می دهند . برای نگهداری حساب ورود و خروج هر نوع کالا که وارد انبار می شود و یا از انبار خارج می گردد  از کارت های مقوایی انبار استفاده می شود. کارت کوچک انبار (کارت قفسه) در بالای قفسه یا  روی هر یک از اجناس انبار نصب می شود و دارای مشخصاتی چون: نام کالا، شماره جنس و نوع  کالا، موجودی حداقل و حداکثر، واحد مقدار، تاریخ وارده، صادره و موجودی می باشد. از کارت  بزرگ نیز این اطلاعات به دست می آید: قیمت و مقدار هر یک از انواع اجناس موجود در انبار،  اسم و آدرس فروشنده، روش تقسیم و به کارگیری هر یک از انواع کالا، میزان موجودی هر کالا  در هر موقع و…  .

شمارش موجودی و مزایای آن (انبارگردانی)
موجودی یکی از اقلام عمده دارایی هاست و ارزش موجودی ها در پایان دوره مالی تأثیر بسزایی در سود و زیان شرکت ها دارد. لذا در هر دوره مالی ضروریست حداقل یکبار تمام موجودی های  انبار مورد شمارش کامل قرار بگیرند تا از عدم مغایرت موجودی ها با کارت موجودی انبار و کارت  حسابداری انبار اطمینان حاصل نمود.

تبلیغات چاپی
به آن دسته از تبلیغات که برای چاپ در روزنامه ها، مجلات، فصلنامه ها، و… طراحی می گردند،  تبلیغات چاپی مطبوعاتی گفته می شود. تبلیغات چاپی غیرمطبوعاتی هم شامل کاتالوگ، بروشور،  پوستر، کارت پستال و ست اوراق اداری و… می باشد. طراحی تبلیغات چاپی، اصول مشخصی دارد  که در صورت عدم رعایت آنها نمی توان انتظار فروش مناسبی را داشت. آگهی چاپی خود می تواند  هدف های متفاوتی داشته باشد  ً مثلا معرفی محصول، معرفی شرکت، یا فروش مستقیم کالا.

مزایای تبلیغات چاپی
قابلیت دسترسی آسان مشتریان به اطلاعات محصول
جابه جایی راحت انواع تبلیغات چاپی
امکان گزینش مشتری برای خرید
راهی آسان برای مقایسه مشتری با محصولات دیگر
حذف واسطه ها
کوتاه ترین زمان برای جذب مشتری
افزایش تقاضا و فروش مستقیم محصول
دسترسی آسان مشتری به ایمیل و سایت صاحبین کالا
برقراری ارتباط سریع با مشتری

اهمیت علائم ایمنی
بهتر است کف کارگاه های بافت قالی، گلیم، جاجیم و زیلو از جنس سنگ یا سرامیک باشد تا امکان شست وشوی آن به راحتی وجود داشته باشد. گرچه امکان نصب و شست وشوی آسان در کفپوش های صنعتی وجود دارد اما خطر احتراق این نوع کفپوش ها نیز وجود دارد. امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصولات محسوب میگردد و به خصوص در مباحثی همچون طراحی و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از عواملی که میتواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید علائم بازیافت مندرج بر روی بدنه کالا است که نوع جنس محصول را بیان میدارد .

کدها

کدها عبارت اند از:
PETE -1پلاستیک کد 1: پلی اتیلن ترفتالات، قابل بازیافتترین و معمولترین پلاستیک است که به عنوان بطری های آب، نوشابه و ظرفهای یکبار مصرف و غیره استفاده میشود. محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطریهای آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل میشود.

HDPE -2پلاستیک کد 2: پلیاتیلن با غلظت بالا که به راحتی و به سرعت بازیافت میشود. پلاستیک نوع خشک است، اما زود شکل میگیرد و معمولاً در قوطی شوینده ها، بطریهای شیر، قوطی آبمیوه، کیسه های زباله و غیره به کار میرود، با بازیافت به لوله های پلاستیکی، قوطی شوینده ها، خودکار، نیمکت و غیره تبدیل میشود.

PVC -3پلاستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت میشود. با آنکه محیط زیست و سلامت افراد را به خطر میاندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و غیره به چشم میخورد، PVCبازیافت شده به عنوان کفپوش، سرعتگیر، پنل و گل پخشکن ماشین استفاده میشود.

LDPE -4پلاستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش است. معمولاً در نخهای شیرینی، بسته بندی، قوطی های فشاری، کاورهای خشکشویی به کار میرود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیمبند و غیره استفاده میشود.

pp -5پلاستیک کد 5: پلیپروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. به عنوان نی، درهای بطری و قوطی استفاده میشود. PPبازیافت شده در چراغ راهنمایی و رانندگی، پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد.

PS -6پلاستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یکبار مصرف دردار و غیره به کار میرود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PSبه دلیل آنکه گرما را زیاد منتقل نمیکند، کاربرد زیادی دارد. با آنکه این ماده جزو برنامه های بازیافت شهرداری ها نیست، اما میتواند به عایق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خطکش و ظروف پلاستیکی تبدیل شود.

7- سایر موارد پلاستیک کد 7: سایر پلاستیک ها مانند پلی اورتان میتوانند ترکیبی از پلاستیکهای فوق باشند. جزو بازیافت نیستند، محصولات با کد 7میتوانند هرچیز از زین دوچرخه گرفته تا ظرفهای 5گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافتکنندگان، پلاستیک با این کد را قبول نمیکنند، اما رزین این پلاستیکها قابل تبدیل به الوارهای پلاستیکی و مواد سفارشی هستند.

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب بالا رفتن سطح ایمنی، بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری میشود.

انواع معاملات رقابتی
روش مناقصه
روشی است که در آن سازمانهای عمومی، خرید کالا یا خدمت موردنیاز خود را به رقابت و مسابقه میگذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد میکنند، معامله مینمایند.

روش مزایده   
یکی دیگر از روشهای پیشبینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمانه ای عمومی میباشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره و سازمان، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی میگذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد میکند، منعقد میسازد.

اسناد تجاری   
تعریف سفته
سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است که کسی برحسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد. قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است: «سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.» (مفاد ماده )307

چک
چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالعلیه دارد کلا یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید. در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد چک نباید وعده داشته باشد. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ـ ممکن است به دیگری منتقل شود. وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. اگر چک در وجه حامل باشد کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر (پشت) آن را امضا یا مهر نماید.

بیمه
بیمه در مواجهه با خطرات، باعث اطمینان و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادی میشود. بیمه، انتقال بار زیانهای مالی بر شانه های شخص دیگر برای ایجاد اطمینان خاطر است. بیمه امکانی است که سازمانهای تأمین اجتماعی برای کارگران و کلیه افراد شاغل فراهم آورده است تا از آنان در حین کار، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت (خانواده متوفی) حمایت مالی کند. کارفرما بنا بر قانون، موظف است قسمتی از دستمزد کارگر را تحت عنوان بیمه و مالیات از حقوق وی کسر و به حساب بیمه و اداره مالیات واریز نماید. حق بیمه اجباری توسط کارگر (سهم 7درصد) و کارفرما (سهم 23درصد) پرداخت می شود. دربیمه خویش فرما، کارگرخودمیتواندباپرداخت مستقیم حق بیمه،ازمزایای آن بهره مندشود. مالیات به دستمزدهایی که از مقدار مشخصی کمتر باشند، تعلق نمیگیرد. حداکثر دستمزدی که به آن مالیات تعلق نمیگیرد، ابتدای هر سال توسط دولت تعیین میشود.

انواع بیمه در محیط کار
الف: بیمه اجباری: شامل بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری و از کار افتادگی، بیمه فوت
ب: بیمه های اختیاری: شامل بیمه حوادث، بیمه تکمیلی و …
در حالت کلی بیمه به دو نوع اجتماعی و بازرگانی تقسیم میگردد. معمولاً بیمه اجتماعی، اجباری است و بیمه بازرگانی، اختیاری میباشد. بیمه بازرگانی با توجه به نوع خطر به دو بخش بیمه زندگی و بیمه های غیر زندگی تقسیم میشوند.

عقود اسلامی  
اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی مؤید این مطلب است که در حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روشهای خاصی موجود است که باید به آنها پرداخت، بانکداری اسلامی و عقود اسلامی از آن دسته هستند. در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره، تحریم شده است، بنابراین عملیات بانکداری باید بدون بهره انجام شود و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره پیشنهاد میکند که از آن جمله میتوان از عقود اسلامی نام برد.

کاربرد فناوریهای نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور   اولویت های الف در فناوری:فناوری هوافضا،فناوری ارتباطات واطلاعات،فناوری هسته ای،فناوری نانو و میکرو، فناوری های نفت و گاز، فناوری زیستی، فناوری زیست محیطی، فناوری فرهنگی و نرم
اولویت های ب در فناوری: لیزر، فوتونیک، زیست حسگرها، حسگرهای شیمیایی، مکاترونیک، خودکارسازی و روباتیک، نیم رساناها، کشتی سازی، مواد نوترکیب، بسپارها (پلیمرها،) حفظ و ذخایر ژنی، اکتشاف و استخراج مواد معدنی، پیشبینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل

 اولویت های ج در  فناوری: اپتوالکترونیک، کاتالیستها، مهندسی پزشکی، آلیاژهای فلزی، مواد مغناطیسی، سازه های دریایی، حمل و نقل ریلی، ترافیک و شهرسازی، مصالح ساختمانی سبک و مقاوم، احیای مراتع و جنگلها و بهره برداری از آنها، فناوری بومی.

مطلبی که مطالعه کردید تلاش داشت تا نکات کلی درمورد تولید فرش را در «نمایشگاه هنر ایران» به شما ارائه دهد، در صورتیکه محتوای این صفحه را کافی نمی دانید یا سوالی دارید از طریق ارسال دیدگاه با ما در میان بگذارید.
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: + 35 = 38