• افزودن به علاقه‌مندی 30,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 30,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 35,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 30,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 30,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی 25,000 تومان
  • در تعریف اینفگرافی یا اینفوگرافیک Infographic یا معادل فارسی آن اطلاع‌نگاشت یا گرافیک اطلاع‌رسان باید گفت که به نمایش اطلاعات، اعداد، ارقام یا به طور کلی داده‌ها با استفاده از چند المان گرافیکی ماننده نمودار و شکل در قالب یک تصویر گفته می‌شود.