طرح یا اثری برای نمایش وجود ندارد!

نمایشگاه هنر ایران: سررسید و جلد سالنامه