تعریف نثر ادبی: نوشته ای است كه در قالب شعر یا سخن منظوم بیان نشده باشد. نمایشگاه هنر ایران: نثر ادبی نیز چون شعر، ویژگی هایی دارد. از ویژگی های نثر ادبی می توان از توجه نویسنده به انتخاب واژه ها و به بار تحیلی و توصیفی نوشته نام برد. نثر ادبی ممكن است ساده و بی پیرایه یا آهنگ باشد؛ نثر ادبی را در گذشته بیشتر در نوشته های تاریخی، دینی، فلسفی، عرفانی و در نوشتن زندگینامه، پند و اندرز و مانند آن ها به كار می بردند. امروزه نثر ادبی را بیشتر در نوشتن داستان ، نمایشنامه و فیلمنامه به كار می برند.