طرح یا اثری برای نمایش وجود ندارد!

شور جوانی و بلوغ نقطه عطف مهمی برای تمام کسانی است که در پی ارتباط مجدد با عمیق‌ترین تعصب و غیرت درونی خود برای زندگی هستند و هنر میان راهی ارزشمند است. همواره نقاشی این نظام احساسی متبلور شده را در دوران نوجوانی به کنترل خود در می آورد و بی بدیل ترین آثار را از سرچشمه استعداد افراد به جامعه می نمایاند. «نمایشگاه هنر ایران» خواستگاه این استعداد بی نظیر است.